برچسب: سرمایه گذاری با بهره مرکب

سرمایه گذاری با بهره مرکب و مدیریت ثروت زمانی به عنوان “هشتمین عجایب جهان” شناخته می شد.

بهره مرکب “هشتمین عجایب جهان” نامیده می شود و توسط انیشتین، وارن بافت و دیگران مورد احترام است. این گواهی بر تأثیر فوق العاده زمان بر بازده در عمل سرمایه…